Regulamin świadczenia usług, umowa licencyjna

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i oprogramowania („Usługi”). Usługi świadczone są przez Publink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Publink”), której siedziba znajduje się pod adresem: Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. Korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zawiera umowę z Publink. Prosimy o ich dokładne przeczytanie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszego regulaminu lub umowy licencyjnej, powinien natychmiast przestać korzystać z Usług oraz zwrócić, usunąć lub zniszczyć posiadane przez siebie kopie Oprogramowania. Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszymi warunkami a warunkami dodatkowymi określonymi w dodatkowej umowie lub zamówieniu, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

1. Korzystanie z Usług
Serwis https://wpf.publink.com/https://swb.publink.com/ i podobne, w tym konto Publink, to podstawowe usługi objęte tą umową. Te usługi, a także inne oprogramowanie, witryny oraz usługi, w których zamieszczono link do niniejszej umowy, są łącznie określane jako „Usługi”. Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Publink. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić, przerwać lub odmówić świadczenia Usług Użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Korzystanie z Usług nie daje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług, oprogramowania ani do dostępnych treści.

2. Konto Publink
Publink udostępnia konto Publink w postaci usługi umożliwiającej logowanie się do produktów, witryn sieci Web i Usług. Aby uzyskać dostęp do Usług, Użytkownik musi być zalogowany za pomocą konta Publink. Podczas tworzenia konta Publink Użytkownik jest proszony o podanie adresu e-mail, własnego hasła oraz określonych informacji (imię, nazwisko, organizacja).

3. Treści Użytkownika w Usługach
Nasze Usługi umożliwiają Użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając treści do lub za pośrednictwem Usług, Użytkownik udziela firmie Publink (i jej współpracownikom) ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań. Użytkownik w ramach tej licencji przyznaje prawa w ograniczonym celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie Usług, tworzenie nowych usług oraz prowadzenie i publikowanie badań naukowych. Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy Użytkownik przestanie korzystać z Usług. Użytkownik musi mieć niezbędne prawa do udzielenia powyższej licencji na wszelkie treści, które przesyła do Usług.

4. Oprogramowanie wykorzystywane w Usługach
Usługa do prawidłowego działania może wymagać Oprogramowania do pobrania (na przykład “Paczkomat” czy “WPF Asystent dla Windows”). Może ono być automatycznie aktualizowane na urządzeniu Użytkownika, gdy zostanie udostępniona nowa wersja lub funkcja. Niektóre Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi dostosowanie ustawień aktualizacji automatycznych. Publink udziela Użytkownikowi osobistej, ważnej na całym świecie, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania udostępnionego przez Publink w ramach Usług zgodnie z treścią umowy licencyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Modyfikowanie lub likwidowanie Usług
Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym Użytkowników oraz umożliwimy im pobranie informacji z danej Usługi.

6. Opłaty
Jeśli z korzystaniem z wybranych usług jest związana określona opłata, Użytkownik zobowiązuje się uregulować tę opłatę. Za usługi, w ciągu 7 dni, wystawiona zostanie elektroniczna faktura. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej na podany przy rejestracji adres e-mail. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie wszelkich opłat wymienionych w Formularzu zamówienia na ustalonych z góry warunkach płatności. Koszty opłat bankowych ponosi Użytkownik. Wszystkie opłaty należy uiszczać w walucie polskiej, w ciągu 14 dni. Jeśli przyjęta przez Użytkownika oferta usług obejmuje świadczenie usług przez określony czas i w określonej cenie, cena ta będzie obowiązywać do zakończenia okresu obowiązywania oferty. Jeśli po tym okresie Użytkownik będzie chciał nadal korzystać z Usług lub Licencji, będzie musiał zaakceptować nową ofertę i cenę. Subskrypcje mogą być odnawiane automatycznie po upływie aktualnego okresu obowiązywania, chyba że Użytkownik anuluje takie przedłużenie przed zakończeniem bieżącej subskrypcji.

7. Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności
Publink udostępnia Usługi w „stanie takim, w jakim się znajdują”, „z wszelkimi błędami” i „w zależności od dostępności”. Publink nie gwarantuje dokładności i terminowości informacji dostępnych za pośrednictwem Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są wolne od wad i że czasami ulegają awariom. Publink nie może zagwarantować, że Usługi będą działać bez zakłóceń, terminowo, bezpiecznie i bez błędów. Użytkownikowi przysługują wszelkie gwarancje i rękojmie przewidziane przez prawo, Publink nie udziela jednak żadnych innych gwarancji ani rękojmi.

8. Odpowiedzialność za Usługi
W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność firmy Publink, jej dostawców i dystrybutorów z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszych warunków jest ograniczona do kwoty zapłaconej nam przez Użytkownika za korzystanie z Usług.

9. Dane osobowe
W trakcie realizacji Usługi dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do zawarcia umowy i jej rozliczenia oraz do marketingowania usług). W Polityce prywatności Publink wyjaśniono sposoby traktowania danych osobowych użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje, że Publink może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

10. Reklamacje
Jeżeli Usługa nie jest realizowana zgodnie z ustaleniami Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno być wiadomością e-mail na adresy wskazane w pkt 12 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje: login w systemie, czas wystąpienia problemu, dokładny opis problemu, opis zastrzeżeń. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

11. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Użytkownik i Publink bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w Poznaniu (Polska). Użytkownik i Publink zrzekają się prawa sprzeciwu względem powyższych zapisów w związku z jakimikolwiek działaniami, pozwami lub postępowaniami dotyczącymi niniejszej umowy.

12. Zmiany regulaminu, umowy licencyjnej
Możemy modyfikować niniejsze ogólne warunki oraz postanowienia licencyjne, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Aktualne oraz archiwalne wersje warunków są publikowane pod adresem https://www.publink.com/regulamin. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie przy kolejnym odnowieniu umowy dla aktualnych subskrybentów.

13. Powiadomienia
Wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomość e-mail stanowi wystarczającą formę powiadomień. Wszelkie powiadomienia należy kierować na adres: wpf[*at*]publink.com.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania udostępnionego przez Publink

Niniejsza Umowa licencyjna dotyczy Użytkownika oraz firmy Publink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Publink”), której siedziba znajduje się pod adresem: Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, Polska, w zakresie licencjonowania i Użytkowania tworzonego przez Publink oprogramowania, które to pojęcie obejmuje oprogramowanie oraz wszystkie jego wersje, funkcje, aplikacje i moduły zwane dalej „Oprogramowaniem”. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie wspólnie z Regulaminem świadczenia usług. Użytkownik, klikając “akceptuję”, pobierając lub wykorzystując oprogramowanie w inny sposób, wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej umowy licencyjnej oraz regulaminu świadczenia usług. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek warunek niniejszej umowy licencyjnej lub regulaminu świadczenia usług, powinien natychmiast zwrócić, usunąć lub zniszczyć posiadane przez siebie kopie oprogramowania. Jeśli wystąpi sprzeczność między niniejszą umową licencyjną a warunkami dodatkowymi określonymi w dodatkowej umowie lub zamówieniu, w danym zakresie obowiązują warunki dodatkowe.

1. Zakres licencji
Publink udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania w okresie ważności subskrypcji Usług podanym na formularzu zamówienia oprogramowania (“Formularzu zamówienia”). Udziela się licencji niewyłącznej i nieprzekazywalnej, a jej zakres zależy od rodzaju zakupionej subskrypcji Usług. Rodzaj i szczegóły zawarte są w Formularzu zamówienia (po zalogowaniu na https://konto.publink.com), na stronie internetowej Publink lub we wszelkich informacjach dotyczących subskrypcji Usług otrzymanych przez Użytkownika w formie pisemnej od Publink (np. umowa, zamówienie).

2. Ograniczenia
Użytkownik nie może przekazywać, przydzielać lub udzielać sublicencji na prawa wynikające z licencji osobom lub podmiotom trzecim ani wykorzystywać lub zezwalać na wykorzystanie Oprogramowania do realizacji usług przez osoby trzecie. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego Oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub Użytkownik ma nasze pisemne pozwolenie.

3. Zastrzeżenie praw
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem są własnością Publink i jej licencjodawców. Prawa do Oprogramowania są udzielane na zasadzie licencji (a nie sprzedaży). Użytkownik nie posiada praw ani uprawnień do Oprogramowania za wyjątkiem ograniczonych praw udzielonych mu na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej. Publink i jej licencjodawcy zachowują prawo własności do wszystkich kopii i zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone Użytkownikowi wprost w ramach niniejszej Umowy licencyjnej.

4. Prywatność
Informacje na temat zasad ochrony danych przez Publink są zawarte w Polityce prywatności Publink na stronie: https://www.publink.com/polityka-prywatnosci. W treści jej zasad objaśniono, jak Publink traktuje dane osobowe oraz chroni prywatność Użytkowników Usług i Oprogramowania. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie swoich danych zgodnie z Polityką prywatności Publink.

5. Aktualizacje
Oprogramowanie używane przez Użytkownika może co pewien czas automatycznie pobierać i instalować aktualizacje. Aktualizacje te mają na celu udoskonalenie, rozszerzenie oraz dalsze rozbudowanie Usług oraz Oprogramowania i mogą przyjmować postać poprawek błędów, rozszerzeń funkcji, nowych modułów Oprogramowania lub całkowicie nowych wersji. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie takich aktualizacji (i zezwala Publink na ich dostarczanie) w ramach korzystania z subskrypcji.

6. Opłaty
Licencja udzielana jest bezpłatnie tym Użytkownikom, którzy korzystają z ważnej subskrypcji na Usługi, tylko i wyłącznie w celu świadczenia tych Usług i do momentu zakończenia ważnej subskrypcji (płatnej lub bezpłatnej). Użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie wszelkich opłat wymienionych w Formularzu zamówienia na ustalonych z góry warunkach płatności.

7. Czas obowiązywania i warunki rozwiązania
Prawo Użytkownika do korzystania z Oprogramowania ustaje ze skutkiem natychmiastowym po upływie okresu ważności subskrypcji określonego w Formularzu zamówienia. Publink zastrzega sobie prawo do zmiany cen subskrypcji Usług w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany takie zawsze obowiązują od kolejnego okresu abonamentowego. Użytkownik może anulować subskrypcję przed wejściem nowej ceny w życie. W przypadku Użytkowników korzystających z darmowej subskrypcji, każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć użytkowanie licencji. Publink może zerwać niniejszą Umowę licencyjną z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, anulować prawa Użytkownika do korzystania z Oprogramowania lub podjąć inne środki w przypadku złamania przez Użytkownika jakichkolwiek zobowiązań. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik jest zobowiązany całkowicie zaprzestać korzystania z Oprogramowania, zniszczyć wszystkie jego kopie i elementy składowe lub zwrócić je na żądanie Publink.

8. Gwarancje
Oprogramowanie jest dostarczane Użytkownikowi “w stanie takim, w jakim jest”. Publink nie gwarantuje, że parametry lub funkcje produktu będą zgodne z wymaganiami Użytkownika, działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów ani że wady produktu zostaną poprawione. Publink nie gwarantuje, że produkt będzie działać prawidłowo z oprogramowaniem lub innymi produktami będącymi dziełem stron trzecich. Ponadto, Publink nie gwarantuje, że produkt lub jego specjalnie przygotowane wersje będą nadal dostępne w sklepach internetowych prowadzonych przez strony trzecie lub dostępne na specjalne urządzenia lub systemy wyprodukowane przez strony trzecie.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
O ile w niniejszej Umowie licencyjnej nie stwierdzono inaczej, odpowiedzialność Publink dotyczy przypadków naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Publink ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód – powstałych z dowolnych przyczyn prawnych – wyłącznie w przypadkach celowych lub rażących zaniedbań. Nasza odpowiedzialność jest jednak ograniczona do wartości opłaconej subskrypcji obowiązującej w momencie powstania szkody. Publink w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne, niebezpośrednie lub wtórne. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy firma Publink w złej wierze ukryłaby wadę lub przyjęła odpowiedzialność za stan Oprogramowania. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Publink nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Oprogramowania stron trzecich i jego wykorzystywania przez Użytkownika.

10. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. Użytkownik i Publink bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w Poznaniu (Polska). Użytkownik i Publink zrzekają się prawa sprzeciwu względem powyższych zapisów w związku z jakimikolwiek działaniami, pozwami lub postępowaniami dotyczącymi niniejszej umowy.

11. Zmiany regulaminu, umowy licencyjnej
Możemy modyfikować niniejsze ogólne warunki oraz postanowienia licencyjne, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Aktualne oraz archiwalne wersje warunków są publikowane pod adresem https://www.publink.com/regulamin. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie przy kolejnym odnowieniu umowy dla aktualnych subskrybentów.

12. Powiadomienia
Wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomość e-mail stanowi wystarczającą formę powiadomień. Wszelkie powiadomienia należy kierować na adres: wpf[*at*]publink.com.

  •